Transformation of Methodological Approaches to Study of Agrarian History in Ukraine: Main Trends (1990s – 2020s)

Keywords: methodology, peasantry as a ‘natural phenomenon’, peasantry as an ‘imaginary community’, reverse-compensatory theory, rural studies, agrarianism

Abstract

The purpose of the research paper is to uncover the main trends in transformations of methodological approaches in the study of the agrarian history of Ukraine during the 1990s – 2020s and to clarify their content.

The scientific novelty is in obtaining new knowledge about the essence of the main trends of methodological transformations and agrarian historians’ usage of such modern methodological paradigms: the peasantry ‘as a natural phenomenon’, the peasantry as an ‘imaginary community’, reverse-compensatory theory, ruralism, agrarianism.

Conclusions. During the 1990s – 2020s, radical methodological transformations occurred in the methodology of studying the agrarian history of Ukraine. They were caused by qualitative socio-political and socio-economic changes of the late 1980s – early 1990s. There was a retreat of Ukrainian historians from the methodological monism of Marxist-Leninist ideology, access to previously classified historical sources stored in archival funds became free, and a dialogue between historians representing different schools and trends became possible.

Methodological transformations were not linear. We tentatively distinguish two stages. The first is the late 1980s – 1990s – ‘methodological shock’ and ‘methodological uncertainty’. The second is the 2020s – ‘methodological renaissance’.

The methodological transformations of the 1990s – 2020s demonstrate that the latest Ukrainian scientific, historical, and methodological thought presents different approaches to the understanding of the peasantry, peasant culture/peasant civilization, and the peasant world. In particular, it is comprehended as a ‘natural phenomenon’, as an ‘imaginary community’, and as a natural form of civilization, from the standpoint of ruralism and agrarianism, etc. Accordingly, in defining the main subject of the agrarian history of Ukraine, we identify the pluralism of methodological approaches. This testifies to the retreat of Ukrainian agrarian historians from methodological isolation, and their integration into the European and world historical and agrarian scientific discourse.

Funding. The study was prepared based on the results of fundamental research ‘The Socio-cultural Space of Ukraine in the Second Half of the Nineteenth – First Third of the Twentieth Century: the Peasant-centric Dimension’ (state registration number: 0123U101600) with the support of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

References

Bondar, V. (2008). Vitchyzniani selianoznavchi instytutsii i yikh rol u vyvchenni istorii ukrainskoho selianstva poreformenoi doby [Domestic institutions of peasant studies and their role in the study of the history of the Ukrainian peasantry of the post-reform era]. Istoriohrafichni doslidzhennia v Ukraini, 19, 178-210 [in Ukrainian].

Bondar, V. (2008). Suchasna istoriohrafiia ahrarnoi istorii Ukrainy druhoi polovyny ХІХ – pochatku ХХ st. na storinkakh «Ukrainskoho istorychnoho zhurnalu» [Modern historiography of the agrarian history of Ukraine in the second half of the 19th – early 20th centuries on the pages of the ‘Ukrainian Historical Journal’]. Ukrainskyi istorychnyi zbirnyk, 11, 337-351 [in Ukrainian].

Fareniy, I. (2019). Kontseptsiia natsionalnoi ahrarnoi burzhuaznoi revoliutsii pochatku 20 st. akademika M.I. Yavorskoho [Academician M.I. Yavorsky’s Conceptofthe National Bourgeois Revolution of the beginning of the Twentieth century]. Ukrainskyi selianyn – Ukrainian peasant, 21, 130-136 [in Ukrainian].

Fursov, A. (1993). Krestianstvo v obshchestvennykh sistemakh: opyt razrabotki teorii krestianstva kak sotsialnogo typa – personifikatora vzaimodeistviya universalnoy i systemnoy sotsialnosti [Peasantry in public systems: the experience of developing the theory of peasantry as a social type – a personifier of the interaction of universal and systemic sociality]. In Krestianstvo i industrialnaia tsivilizatsiya. Moskva, pp. 56-112 [in Russian].

Heorhizov, H. (2014). Selianstvo – pryrodna forma tsyvilizatsii [Peasants is a natural form of civilization]. In Revoliutsiinyi protses 1917-1920 rokiv: vytoky, zmist, znachennia. Cherkasy, 30-38 [in Ukrainian].

Honcharevskyi, V. (2011). Tsyvilizatsiinyi pidkhid do istorii: suchasnyi ukrainskyi dosvid (1991-2009) [Civilizational approach to history: modern Ukrainian experience (1991-2009)]. Kyiv [in Ukrainian].

Hotsuliak, V. (2001). Reforma 1861 roku v Ukraini: istoriosofskyi ta dzhereloznavchyi aspekty [The reform of 1861 in Ukraine: historiosophical and source studies aspects]. Ukrainskyi selianyn – Ukrainian peasant, 2, 18-26 [in Ukrainian].

Hotsuliak, V. (2010). Aktualni pytannia metodolohii ta instytutsionalizatsii istorii selianstva v dzerkali istoriohrafii [Current issues of methodology and institutionalization of peasant history in the mirror of historiography]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia: Istorychni nauky, 182, 16-20 [in Ukrainian].

Kalakura, Ya. (2004). Ukrainska istoriohrafiia na perelomi: vid metodolohichnoho monizmu do evropeiskykh oriientyriv [Ukrainian historiography at a turning point: from methodological monism to European landmarks]. Kyiv [in Ukrainian].

Kornovenko, S. (N.d.). Ahraryzm [Agrarianism]. In Velyka ukrainska entsyklopediia. Retrieved from https://vue.gov.ua/Ahraryzm [in Ukrainian].

Kornovenko, S. & Telvak, V. (2021). Ahraryzm yak selianotsentrychnyi fenomen krain Tsentralnoi ta Pivdenno-Skhidnoi Yevropy druhoi polovyny ХІХ – pershoi tretyny ХХ st.: naukove osmyslennia yavyshcha [Agrarianism as a peasant-centric phenomenon of the countries of Central and South-Eastern Europe in the second half of the 19th – the first third of the 20th century: a scientific understanding of the phenomenon]. In Selianotsentrychnyi fenomen Ukrainskoi revoliutsii 1917-1921 rr.: ahraryzm. Cherkasy, 9-19 [in Ukrainian].

Liakh, S. (2021). Metodolohiia istorii: klasyka i praktyka [Methodology of history: classics and practice]. Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Mykhailiuk, O. (2009). Selianstvo yak «uiavlena spilnota» [The peasantry as an ‘imagined community’]. Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, 27, 89-98 [in Ukrainian].

Nechytailo, V. (2005). Selianstvo yak pryrodne yavyshche [Peasants as a natural phenomenon]. Ukrainskyi selianyn – Ukrainian peasant, 9, 9-11 [in Ukrainian].

Pavlov, A. (2015). Identifikatsiya i klassifikatsiya selskikh territoriy: teoriya, metodologiya, praktika [Identification and classification of rural territories: theory, methodology, practice]. Odessa [in Russian].

Pavlov, A. (2015). Ruralnyi kontekst globalnogo ekonomicheskogo razvitiya Ukrainy [Rural context of global economic development of Ukraine]. Modern Science – Moderni Veda, 5, 15-22 [in Russian].

Pavlov, A. (2018). Ruralistika: teoriya, metodologiya, nauchnye napravleniya [Rural studies: theory, methodology, scientific directions]. Odessa [in Russian].

Pavlov, O. (2015). Predmetne pole silskoi istorii yak skladovoi ruralistyky [The subject field of rural history as a component of rural studies]. Rehionalna istoriia Ukrainy, 9, 69-86 [in Ukrainian].

Pavlov, O. (2016). Sutnist teoretychnykh zasad ruralistyky: poniatiino-katehorialnyi aparat [The essence of theoretical foundations of rural studies: conceptual and categorical apparatus]. Ekonomika APK, 5, 30-37 [in Ukrainian].

Pavlov, O. (2018). Ruralizm yak svitohliad ta ideina techiia: istorychnyi vymir [Ruralism as a worldview and ideology: historical dimension]. Rehionalna istoriia Ukrainy, 12, 157-186 [in Ukrainian].

Pavlov, O. & Pavlova, I. (2019). Ruralistychni zasady brendynhu silskykh terytorii Pivdennoho rehionu Ukrainy [Rural principles of branding of rural areas of the Southern region of Ukraine]. Odesa [in Ukrainian].

Paips, R. (1994). Russkaia revoliutsiia [Russian revolution]. Vol. 1. Moskva [in Russian].

Portnova, T. (2010). Yurii Prysiazhniuk. Ukrainske selianstvo Naddniprianskoi Ukrainy: sotsiomentalna istoriia druhoi polovyny 19 – pochatku 20 st. Cherkasy: Vertykal, PP Kandych S.H., 2007. 640 s. Oleksandr Mykhailiuk. Selianstvo Ukrainy v pershi desiatylittia 20 st.: Sotsiokulturni protsesy. Dnipropetrovsk: Innovatsiia, 2007. 456 s. Ukraina Moderna, 6, 285-291 [in Ukrainian].

Prysiazhniuk, Yu. (2018). Ukrainske selianstvo v konteksti suchasnykh doslidnytskykh zavdan [Ukrainian peasantry in the context of modern research tasks]. Ukrainskyi selianyn – Ukrainian peasant, 20, 74-79 [in Ukrainian].

Prytula, Kh. (2015). Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok silskykh terytorii: rehionalnyi vymir [Socio-economic development of rural areas: regional dimension]. Lviv [in Ukrainian].

Redfild, R. (1992). Bolshaia i malaia traditsii [Big and small traditions]. In Velikiy neznakomets: krestiane i fermery v sovremennom mire. Moskva, pp. 200-201 [in Russian].

Sarbei, V.G. (Ed.). (1995). Istorychna nauka na porozi ХХІ st.: pidsumky ta perspektyvy [Historical science at the threshold of the 21st century]. Proceedings of the Conference (Kharkiv, November 15-17, 1995). Kharkiv [in Ukrainian].

Svyaschenko, Z. (2020). Poreformene ukrainske selo v ahrarnykh studiiakh naukovtsiv kyivskoi shkoly [Post-Reform Ukrainian Village in Agricultural Studies of Kyiv School Scholars]. Eminak, 2 (30), 220-228. DOI: 10.33782/eminak2020.2(30).422 [in Ukrainian].

Smolii, V. (2006). Peredmova [Foreword]. In Istoriia ukrainskoho selianstva. Narysy. Vol. 1. Kyiv [in Ukrainian].

Vasylchuk, H. (2006). Problemno-teoretychni priorytety suchasnykh dysertatsiinykh doslidzhen z istorii Ukrainy 20-30-kh rr. ХХ st.: istoriohrafichnyi dyskurs [Problem-theoretical priorities of modern dissertation studies on the history of Ukraine in 1920-30s: historiographical discourse]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni I. Franka, 30, 22-28 [in Ukrainian].

Vynar, L. & Zavalniuk, O. (2005). Ukrainska istorychna nauka na suchasnomu etapi rozvytku: mizhnarodnyi naukovyi konhres ukrainskykh istorykiv (17-18 veresnia 2003 r.) [Ukrainian historical science at the current stage of development: international scientific congress of Ukrainian historians (September 17-18, 2003)]. Vol. 1. Kyiv – New York [in Ukrainian].

Zaiarniuk, A. (2006-2007). “Selianstvo” yak katehoriia sotsialno-istorychnoho analizu (na prykladi Skhidnoi Halychyny 19 st.) [“Peasantry” as a category of socio-historical analysis (on the example of Eastern Galicia of the 19th century)]. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist, 15, 543-553 [in Ukrainian].

Published
13.01.2024
How to Cite
Kornovenko, S. (2024). Transformation of Methodological Approaches to Study of Agrarian History in Ukraine: Main Trends (1990s – 2020s). Eminak: Scientific Quarterly Journal, (4(44), 248-265. https://doi.org/10.33782/eminak2023.4(44).685
Section
Contemporary History