Odesa Orthodox Movement vs ‘Bilshovyk Propaganda by Action’ (early 1920s)

Keywords: Odesa, Orthodoxy, GPU, church schism, anti-religious propaganda, Living Church, Renovationizm

Abstract

A descriptive reconstruction of Orthodox life in Odesa in the early 1920s is presented against the background of the communist offensive in the form of ‘Bilshovyk propaganda by action’, which was realized in treacherous methods of anti-religious, atheistic propaganda, initiating a schism in the city Orthodox community, and provoking local religious opposition and institutional self-destruction in the local religious society to please atheistic manipulators of church life. The analyzed archeographic basis of the research and professional publications of recent years have allowed the authors to reconstruct the main vector components of the communist government’s policy aimed at limiting social and religious opportunities under the communist government’s ideological pressure and treacherous practices.

Different notions are united in the paper, historical as well as social (mental, religious, moral, immoral, etc.), based on certain legislative acts, unknown documentary sources confirming the offensive actions of communist atheists just on the example of Odesa, where the ROC was prevalent in comparison with other church formations as it remains to this day.

References

Babenko, L.L. (2014). Radianski orhany derzhavnoi bezpeky v systemi vzaiemvidnosyn derzhavy i pravoslavnoi tserkvy v Ukraini (1918 – seredyna 1950-kh rr.) [Soviet State Security Bodies in the System of Relations Between the State and the Orthodox Church in Ukraine (1918 – mid-1950s)]. Poltava: TOV «ASMI» [in Ukrainian].

Baliahuzova, O.Yu. (2005). Rozkol v ukrainskomu pravoslav’i u 1921-1930 rr. (na materialakh Pivdnia Ukrainy) [The Schism in Ukrainian Orthodoxy in 1921-1930 (based on materials from the South of Ukraine)].(Candidate’s thesis). Mykolaiv [in Ukrainian].

Ihnatusha, O.M. (2000). Do pytannia pro stanovyshche pravoslavnykh konfesii na Pivdni Ukrainy v 20-30 r. XX st. (sotsialno-politychnyi aspekt) [On the Question of the Situation of Orthodox Denominations in the South of Ukraine in the 20-30s of the XX century (socio-political aspect)]. Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho derzhavnoho universytetu (Vol. IX, pp. 98-122). Zaporizhzhia: DZU [in Ukrainian].

Ihnatusha, O.M. (2003). Radianskyi aparat yak znariaddia borotby proty tserkvy v Ukraini u 20-30-kh rr. XX st. [The Soviet Apparatus as an Instrument of Struggle Against the Church in Ukraine in the 20-30’s of the XX century]. Naukovi pratsi: Naukovo-metodychnyi zhurnal (Vol. 26, Issue 13: Istorychni nauky, pp. 92-98). Mykolaiv: Vydavnytstvo MDHU im. P. Mohyly [in Ukrainian].

Ihnatusha, O.M. (2004). Vektory antytserkovnoi polityky radianskoi derzhavy v Ukraini v 20-30-kh rr. XX st. [Vectors of the Anti-Church Policy of the Soviet State in Ukraine in the 20-30s of the XX century]. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia, 9 (79), 62-69 [in Ukrainian].

Ihnatusha, O.M. (2004). Instytutsiinyi rozkol pravoslavnoi tserkvy v Ukraini: geneza i kharakter (XIX st. – 30-ti rr. XX st.) [Institutional Schism of the Orthodox Church in Ukraine: Genesis and Character (XIX century – 30s of the XX century)]. Zaporizhzhia: Polihraf [in Ukrainian].

Kyrydon, A.M. (2006). Derzhavno-tserkovni vidnosyny v Radianskii Ukraini (1917-1930-ti roky): zsuv kontseptualnoi paradyhmy [State-Church Relations in Soviet Ukraine (1917-1930s): a Shift in the Conceptual Paradigm]. Istoriia relihii v Ukraini. Naukovyi shchorichnyk (Vol. 1, pp. 293-302). Lviv: Lohos [in Ukrainian].

Mikhailutsa, N.I. (2013). Preliudiia reshitelnogo udara borba s pravoslaviem na Yuge Ukrainy v 20-30-e gg. XX v. (kampanii, masshtaby i posledstviia) [Prelude of a Decisive Blow: the Struggle With Orthodoxy in the South of Ukraine in the 20-30s of XX century (Campaigns, Scope and Consequences)]. Abstracts of Papers: V Mezhdunarodnaia nauchnaia konferentsiia «Problemy istorii massovykh politicheskikh repressii v SSSR: 1953-2013: 60 let bez Stalina. Osmyslenie proshlogo sovetskogo gosudarstva». Krasnodar: Ekoinvest, Pp. 178-190 [in Russian].

Mykhailutsa, M.I. (2019). Pravoslavne zhyttia v Odesi: vid revoliutsii do stalinskoho oderzhavlennia (1917-1945) [Orthodox Life in Odessa: from the Revolution to Stalin's Nationalization (1917-1945)]. Kherson: OLDI-plius [in Ukrainian].

Pashchenko, V.O. (1993). Derzhava i pravoslavia v Ukraini: 20-30-ti roky XX st. [State and Orthodoxy in Ukraine: 20-30s of the XX century]. Kyiv: Tsentr pamiatkoznavstva AN Ukrainy [in Ukrainian].

Savchenko, V.A. (2012). Neofitsialnaia Odessa epokhy nepa (mart 1921 – sentiabr 1929) [Unofficial Odessa of the NEP Era (March 1921 – September 1929)]. Moskva: Rossiiskaia politicheskaia entsiklopediia (ROSSPEN) [in Russian].

Tatarchenko, O.B. (2010). Khersonska i Odeska yeparkhiia v umovakh stanovlennia totalitarnoi systemy (1918-1939 rr.) [Kherson and Odessa’s Eparchy in the Conditions of Formation of the Totalitarian System (1918-1939)].(Candidate’s thesis). Kherson [in Ukrainian].

Trygub, O. (2006). Rol radianskykh orhaniv v orhanizatsii ta provedenni rozkolu RPTs u 1922-1925 rr. (na materialakh Pivdnia Ukrainy) [The Role of Soviet Bodies in the Organization and Conduct of the Schism of the ROC in 1922-1925 (on the materials of the South of Ukraine)]. Relihiia i tserkva v istorii Ukrainy. Zbirnyk materialiv Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (pp. 435-444). Poltava: ASMI [in Ukrainian].

Trygub, O. (2007). Diialnist rehionalnykh antyrelihiinykh komisii po rozkolu pravoslavia v Ukraini (1922-1929 rr.) [Activities of Regional Anti-Religious Commissions on the Schism of Orthodoxy in Ukraine (1922-1929)]. Istorychni zapysky: Zbirnyk naukovykh prats (Vol. 16, pp. 166-175). Luhansk [in Ukrainian].

Trygub, O. (2007). Postat Iony Atamanskoho v istorii RPTs na Odeshchyni 20-kh rokiv XX st. [The Figure of Iona Atamansky in the History of the ROC in the Odessa Region in the 1920s]. Pivden Ukrainy: etnoistorychnyi, movnyi, kulturnyi ta relihiinyi vymiry (pp. 96-102). Odesa: «VMV» [in Ukrainian].

Trygub, O. (2008). Antyrelihiina komisiia v Ukraini (1922-1929 rr.): rehionalnyi aspekt [Anti-religious Commission in Ukraine (1922-1929): Regional Aspect]. Derzhava i Tserkva v Ukraini za radianskoi doby (pp. 147-154). Poltava: ASMI [in Ukrainian].

Trygub, O. (2008). Borotba radianskykh spetssluzhb z tserkovnoiu opozytsiieiu v Khersonsko-Odeskii yeparkhii (1922-1923 rr.) [The Struggle of Soviet Special Services Against the Church Opposition in the Kherson-Odessa Eparchy (1922-1923)]. Pivdennyi zakhid. Odesyka. Istoryko-kraieznavchyi naukovyi almanakh (Vol. 6, pp. 68-85). Odesa: Optimum [in Ukrainian].

Trygub, O. (2009). Rozkol Rosiiskoi pravoslavnoi tserkvy v Ukraini (1922-39 rr.): mizh derzhavnym politychnym upravlinniam ta reformatsiieiu [The Schism of the Russian Orthodox Church in Ukraine (1922-39): Between Public Political Administration and the Reformation]. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU imeni Petra Mohyly [in Ukrainian].

Trygub, O. (2011). Mizhkonfesiina borotba u pravoslavi ta stavlennia viruiuchykh Odeshchyny do rozkolu Rosiiskoi Pravoslavnoi Tserkvy 1920-kh rokiv [Inter-confessional Struggle in Orthodoxy and the Attitude of the Believers of Odessa Region to the Schism of the Russian Orthodox Church in the 1920s]. Pivdennyi zakhid. Odesyka. Istoryko-kraieznavchyi naukovyi almanakh (Vol. 11, pp. 57-66). Odesa: Drukarskyi dim [in Ukrainian].

Published
26.06.2020
How to Cite
Mykhailutsa, M., & Trygub, O. (2020). Odesa Orthodox Movement vs ‘Bilshovyk Propaganda by Action’ (early 1920s). Eminak: Scientific Quarterly Journal, (2(30), 155-166. https://doi.org/10.33782/eminak2020.2(30).416
Section
History of Ukraine