Land Price Dynamics in the South of Ukraine (Second Half of the 19th – Beginning of the 20th Century)

Keywords: land market, land price, Peasant Reform of 1861, Stolypin Agrarian Reform, Peasants’ Land Bank and the Nobles’ Land Bank

Abstract

The main factors and special reasons that influenced the land price formation in the southern region of Ukraine in the second half of the 19th – the beginning of the 20th century are presented in the paper. Among them were the areas of agricultural land available for sale, the lowest population density in Ukraine, the dependence of agricultural production on the laws of a market economy, the balance between supply and demand for land. It is noted that the Peasant Reform of 1861 and Stolypin Agrarian Reform played a key role in the formation of the land market and its price formation.

It is stated that the reform of 1861 gave impetus to increase the market turnover of land and led to its mobilization. The main reasons for the increase in land prices in the post-reform period were the reduction in the size of aristocratic land ownership, the arrears of private land ownership, the existing demand for land and its profitability, and rising rental prices for land.

It is proved that Stolypin Agrarian Reform caused a new wave of market mobilization of land ownership, which led to higher land prices. The role of the Peasants’ Land Bank and the Nobles’ Land Bank in the financial and land support of the agricultural sector of the South Ukraine economy is determined. It is stated that the above-mentioned banks acted mainly to the benefit of the well-to-do population, which led to the intensification of the process of large amounts of land concentration in their hands and contributed to the burst-up of land-poor peasants. It is traced that the price of land in the southern region of Ukraine from the second half of the 19th to the beginning of the 20th century increased by an average of 200% – from 15-25 to 200 rub. for a desiatyna.

References

Ivanov (1910). Obzor deiatelnosti zemleustroitelnykh komissii Yekaterinoslavskoi gubernii za 1909 god [Overview of the activities of land management commissions of the Ekaterinoslav province for 1909]. In Adres-kalendar Yekaterinoslavskoi gubernii na 1910 god (pp. 8-16). Yekaterinoslav [in Russian].

Korinenko, P.S., & Tereshchenko, V.D. (2006). Problemy derzhavnoho kredytnoho zabezpechennia pomishchytskykh ta selianskykh hospodarstv v roky Stolypinskoi ahrarnoi reformy [Problems of State Credit Provision of Landlords and Peasants during the Stolypin Agrarian Reform]. Ukrainskyi selianyn, 10, 29-32 [in Ukrainian].

Kornovenko, S.V., & Herasymenko, O.V. (2017). Selianyn-buntar. Selianska revoliutsiia v Ukraini 1902-1917 rr. [Peasant rebel. Peasant Revolution in Ukraine 1902-1917]. Cherkasy: Chabanenko Yu.A. [in Ukrainian].

Kovalenko, V.O. (2006). S.Yu. Vitte y P.A. Stolypin: dva pohliady na odnu problemu [S.Yu. Witte and P.A. Stolypin: two views on one problem]. Ukrainskyi selianyn, 10, 16-18 [in Ukrainian].

Krasnikova, O.M. (2018). Finansy i kredyt u silskomu hospodarstvi Livoberezhnoi Ukrainy (druha polovyna ХІХ – pochatok ХХ st.): istoryko-ekonomichne doslidzhennia [Finance and credit in agriculture of the Left Bank Ukraine (second half of XIX – beginning of XX century): historical and economic research]. Poltava: RVV PDAA [in Ukrainian].

Mykhailiuk, O.V. (2006). Stolypinska ahrarna reforma v konteksti protsesiv rozselianennia silskoho hospodarstva na terenakh Rosiiskoi imperii [Stolypin Agrarian Reform in the Context of Agricultural Settlement Processes in the Russian Empire]. Ukrainskyi selianyn, 10, 25-29 [in Ukrainian].

Ovdin, O.V. (2005). Stolypinska ahrarna reforma na Katerynoslavshchyni (1906-1916 rr.) [Stolypin Agrarian Reform in Katerynoslav Region (1906-1916)] (Extended abstract of Candidate’s thesis). Dnipropetrovsk [in Ukrainian].

Pavelchyk, H.O. (2012). Rehionalna spetsyfika provedennia stolypinskoi ahrarnoi reformy na terytorii Ukrainy [Regional specifics of Stolypin agrarian reform in Ukraine]. Literatura ta kultura Polissia, 71, 174-184 [in Ukrainian].

Prysiazhniuk, Yu.P. (2006). Mentalni «pochuvannia» ukrainskoho selianstva v umovakh provedennia Stolypinskoi ahrarnoi reformy [Mental «feelings» of the Ukrainian peasantry in the conditions of Stolypin agrarian reform]. Ukrainskyi selianyn, 10, 22-25 [in Ukrainian].

Pryimak, O.M. (2002). Stolypinska ahrarna reforma na Pivdni Ukrainy (1906-1917 rr.) [Stolypin Agrarian Reform in the South of Ukraine (1906-1917)]. Zaporizhzhia: Tandem-U [in Ukrainian].

Pryymak, O.M. (2002). Stolypinska ahrarna reforma na Pivdni Ukrainy (1906-1917 rr.) [Stolypin Agrarian Reform in the South of Ukraine (1906-1917)] (Extended abstract of Candidate’s thesis). Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Reient, O.P. (2006). Stolypinska ahrarna reforma: osnovni podii, periodyzatsiia, osoblyvosti, naslidky [Stolypin agrarian reform: main events, periodization, features, consequences]. Ukrainskyi selianyn, 10, 6-16 [in Ukrainian].

Semenov-Tian-Shanskii, V.P. (Ed.). (1910). Rossiia. Polnoie geograficheskoie opisanie nashego otechestva. Nastolnaia i dorozhnaia kniga. Novorossiia i Krym. (Vols. ХІV). Sankt-Peterburg: Izdanie A.F. Devriyena [in Russian].

Shevchenko, V.M. (2010). Zemelnyi rynok Ukrainy (1861-1917 rr.) [Land Market of Ukraine (1861-1917)]. Nizhyn: Aspekt-Polihraf [in Ukrainian].

Shevchenko, V.M. (2011). Rynkova mobilizatsiia zemelnoi vlasnosti v roky stolypinskoi ahrarnoyi reformy (na materialakh Ukrainy) [Rynkova mobilizatsiia zemelnoi vlasnosti v roky stolypinskoi ahrarnoi reformy (na materialakh Ukrainy)]. Siverianskyi litopys, 6 (102), 89-95 [in Ukrainian].

Tsybulenko, H., & Tsybulenko, L. (2015). Ahrarna kryza na tli ekolohichnoi katastrofy v Khersonskii hubernii na pochatku ХХ stolittia [Agrarian crisis against the backdrop of an environmental disaster in Kherson province in the early XX century]. Scriptorium nostrum, 3, 107-124 [in Ukrainian].

Yakymenko, M.A. (1996). Stanovlennia selianskoho (fermerskoho) hospodarstva v Ukraini pislia skasuvannia kriposnoho prava (1861-1918 rr.) [Formation of peasant (farmer) economy in Ukraine after the abolition of serfdom (1861-1918)]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 1, 3-13 [in Ukrainian].

Published
26.06.2020
How to Cite
Mironova, I. (2020). Land Price Dynamics in the South of Ukraine (Second Half of the 19th – Beginning of the 20th Century). Eminak: Scientific Quarterly Journal, (2(30), 56-67. https://doi.org/10.33782/eminak2020.2(30).406
Section
History of Ukraine