Орест Левицький і волинське музейництво (до 170-річчя від дня народження)

  • Olena Kushpetiuk Луцкий институт развития человека университета «Украина»

Abstract

У статті досліджується співпраця секретаря-діловода Київської археографічної комісії Ореста Левицького із волинськими музейними закладами.
Відомий вчений цікавився діяльністю волинських давньосховищ щодо збору, опрацювання та збереження історичних пам’яток. Поява волинознавчих розвідок, на думку О. Левицького, мала особливе значення для ознайомлення громадськості з історією Волині та діяльністю місцевих музеїв. Для публікації цих праць він надавав багато віднайдених Київською археографічною комісією джерел, опікувався виданням досліджень, рецензував їх.
Зазначається, що налагодження тісних контактів із секретарем-діловодом Київської археографічної комісії Орестом Левицьким для музейних закладів Волині у справі вивчення краю мало велике значення. Їх єднало спільне покликання – відшуковувати, вивчати та зберігати пам’ятки старовини, ґрунтовніше досліджувати волинську землю. Результатом плідної співпраці стало налагодження на місцях справи збереження й охорони світських і церковних старожитностей, публікація ґрунтовних наукових розвідок.

References

Бугославский Г.К. Волынские рукописные евангелия и апостолы. Печатается на основании Московского Археологического Общества. Председатель Уварова. Москва: Типография Э. Лисснера и Ю. Романа, 1897. 31 с.

Василевська С. Історія православного Свято-Володимирського братства за матеріалами фондів Волинського краєзнавчого музею // Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і край: Матеріали ІХ наукової історико-краєзнавчої міжнародної конференції 20-23 січня 1998 р. / Відп. ред. Г.В. Бондаренко. Луцьк: Надстир’я, 1998. С. 93-95.

В.Б. Памятники древнего православия в г. Владимире-Волынском / Сост. и изд. Е.Н. Дверницкий. Киев, 1889 [Рецензия] // Исторический вестник. 1890. № 1. С. 207-208.

Волынский историко-археологический сборник. Вып. 1. Изд. Распорядительного комитета Волынского Церковно-Археологического Общества. Почаев: Типография Почаевской Успенской Лавры, Житомир: Типография и литография М. Дененмана, 1896. 244 с.

Волынский историко-археологический сборник. Вып. 2. Издание распорядительного комитета Волынского Церковно-Археологического Общества. Житомир: Типо-литография М. Дененмана, 1900. 289 с.

Гаврилюк С. Орест Левицький як памяткознавець Волині // Зб. навч.-метод. матеріалів і наук. статей істор. факультету / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк, 2001. Вип. 6. С. 110-114.

Герасименко Н. Українські історики ХХ століття: Біобібліографічний довідник / Серія «Українські історики». Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. Вип. 2. Ч. 3. С. 114-116.

Дверницкий Е. Памятники древнего православия в г. Владимир-Волынском. Киев: Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1889. 63 с.

Дверницкий Емельян – Петрову Н.И. Письма 5 ноября 1887 – 26 апреля 1890 гг., из Владимира-Волынского в Киев // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (далі – ІР НБУВ). Ф.III. Спр.12980-12984.

Доліновський В.І. Орест Левицький – археограф і джерелознавець // Архіви України. 2014. № 1. С. 142-155.

Коробчук І.М. Орест Левицький – історик і пам’яткознавець Правобережної України (історіографічний аспект) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2009. № 13. С. 312-320.

Левицкий О. Владимир-Волынское братство (по поводу его первого отчёта) // Киевская Старина. 1889. № 7. С. 185-291.

Левицкий О. Волынский историко-археологический сборник. Вып. 2. Издание распорядительного комитета Волынского Церковно-Археологического Общества. Житомир, 1900 [Рецензия] // Киевская Старина. 1901. № 11. С. 95-109.

Отчёт о деятельности Луцкого Православного Крестовоздвиженского Братства за 1889-1890 братский год. // Волынские епархиальные ведомости. 1891. № 7 (часть неоф.). С. 242-243.

Отчёт о деятельности Свято-Владимирского Православного Братства в г. Владимире-Волынском за 1888 г. // Волынские епархиальные ведомости. 1889. № 23 (часть неоф.). С. 564-579.

Повідомлення від Київського юридичного товариства, Луцького Хрестовоздвиженського братства – Левицькому Оресту про обрання його в члени. 14.03.1881 – 16.11.1900 рр. // ІР НБУВ. Ф.І. Спр.11824-11827.

Православное Свято-Владимирское Братство в г. Владимире-Волынске. 1898 г. // Архів Волинського краєзнавого музею (далі – ВКМ). РА № 739. 73 арк.

Православное Свято-Владимирское Братство в г. Владимире-Волынске. 1899 г. // Архів ВКМ. РА № 740. РА № 212. Арк. 1-61.

Празднование 900-летия существования православной епископской кафедры на Волыни // Волынские епархиальные ведомости. 1892. № 18 (часть неоф.). С. 505-536.

Сарбей В.Г., Москвич Л.Г. Учений з роду Левицьких // Наука і суспільство. 1990. № 6. С. 27-30.

Сарбей В.Г., Москвич Л.Г. Академік Орест Левицький // Київська старовина. 1998. № 6. С. 74-93.

Сарбей В.Г., Москвич Л.Г. Академік УАН Орест Іванович Левицький (1848-1922 рр.): Життєпис, бібліографія його праць і праць про нього / наук. ред., акад. В.А. Смолій. Київ: Інститут історії НАН України, 1998. 150 c.

Яковець О. 160 років від дня народження О.І. Левицького (1848-1922) – українського історика, письменника, дослідника Волині // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2008 р. Луцьк, 2007. С. 54-58.

Published
05.04.2018
How to Cite
Kushpetiuk, O. (2018). Орест Левицький і волинське музейництво (до 170-річчя від дня народження). Eminak: Scientific Quarterly Journal, 3(1 (21). Retrieved from https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/365
Section
Museology and Monument studies