Дослідження реабілітаційних процесів в Україні у сучасній вітчизняній історіографії

  • Olha Dovbnia Институт истории Украины Национальной академии наук Украины

Abstract

У статті аналізується висвітлення в сучасній вітчизняній історіографії проблеми реабілітації жертв політичних репресій тоталітарного режиму в Україні. З’ясовано, що вітчизняні науковці виділили передумови, причини й етапи реабілітаційних процесів в Україні, проаналізували розробку та трансформацію нормативно-правової бази їх прове-дення, дослідили діяльність прокуратури, судів, органів державної безпеки, визначили роль держави у цих процесах, а також специфіку форм і методів відновлення прав репресованих в Україні. Окремі дослідження присвячені реабілі-тації співробітників органів державної безпеки, поляків, кримських татар, а також особам, засудженим за участь в націоналістичному підпіллі.

References

Адамовський В. Політико-правові засади реабілітації громадян України середини 50-х – початку 60-х років ХХ ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. 2014. Т. 24. С. 348-356.

Адамовський В.І. Законодавство України про реабілітацію жертв політичних репресій кінця 1980-х – початку 1990-х років // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Історичні науки. 2013. Т. 23. С. 468-473.

Адамовський В.І. Законодавче відновлення прав репресованих та депортованих громадян в Україні та країнах СНД // Університетські наукові записки: наук. часопис. 2012. № 4. С. 28-34.

Адамовський В.І. Законодавче регулювання відновлення майнових прав репресованих громадян України у 1980-х – на початку 1990-х років // Університетські наукові записки: наук. часопис. 2013. № 4. С. 5-11.

Адамовський В.І. Правові основи діяльності реабілітаційних органів України наприкінці 1980-х років // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Історичні науки. 2013. Вип. 6. С. 267-272.

Адамовський В.І. Реабілітація жертв політичних репресій середини 1950-х – початку 1960-х рр.: історіографія проблеми // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Історичні науки. 2014. Вип. 7. С. 19-27.

Адамовський В.І. Становлення та розвиток інституту правової реабілітації в СРСР та на пострадянському просторі: історико-правовий аспект // Університетські наукові записки. 2013. № 3 (47). С. 41-48.

Бажан О.Г. Комітет держбезпеки при РМ УРСР та кампанія масової реабілітації жертв політичних репресій в Україні (друга половина 1950-х – початок 1960-х років) // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. 2015. Т. 169. С. 15-19.

Бажан О. Процес десталінізації в Україні (друга половина 50-х – початок 60-х рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 1999. № 1/2. С. 469-480.

Бажан О. Процес десталінізації та зміни в діяльності карально-репресивних органів в Україні (50-60-ті рр. ХХ ст.) // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. 2003. Вип. 8. С. 435-444.

Бажан О. Реабілітація жертв сталінських репресій в Українській РСР у другій половині 1950-х – на початку 1960-х років: соціально-правовий аспект // Емінак. 2015. № 1-2. С. 26-37.

Бажан О.Г. Половинчастість і незавершеність політики десталінізації в Україні (друга половина 1950-х – початок 1960-х рр.) // Історичний журнал. 2004. № 1-2. C. 18-25.

Бажан О.Г. Реабілітаційні процеси в Україні в 50-х – на початку 60-х років ХХ ст. // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. 2004. Вип. 25. С. 421-436.

Bazhan O. The Rehabilitation of Stalin’s Victims in Ukraine, 1953-1964: A Socio-Legal Perspective // De-Stalinising Eastern Europe / Editors: К. McDermott, М. Stibbe (eds). London: Palgrave Macmillan, 2015. P. 170-185.

Бажан О., Золотарьов В. Реабілітація репресованих спів-робітників НКВС: важкий пошук істини // Краєзнавство. 2014. № 2. С. 155-165.

Баран В. Десталінізація в Україні. Перша спроба // Сучасність. 1995. № 11. С. 106-118.

Бойко О. Розгортання процесу реабілітації в УРСР у добу перебудови: характерні риси, особливості // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2001. № 2. С. 530-534.

Брегеда М. Вплив реабілітації українських націоналістів на масові репресії у Західній Україні після ХХ з’їзду КПРС // Емінак: науковий щоквартальник. 2015. № 1-2. С. 38-44.

Брегеда М.В. Процес десталінізації і суспільні настрої українського населення у 1953-1964 рр.: монографія. Миколаїв, 2010. 186 с.

Даниленко В.М. Радянські органи державної безпеки і реабілітація жертв політичних репресій в Україні (1950-1980-ті рр.) // Історичний архів. Наукові студії. 2017. Вип. 19. С. 42-54.

Данилюк Ю.З. Основні етапи реабілітації громадян польської національності у другій половині 1940-х – початок 1950-х рр. // Історіографічні дослідження в Україні. 2003. Вип. 13, ч. 1. С. 395-398.

Довбня О.А. Реабілітація жертв політичних репресій: історіографічний огляд // Аркасівські читання: історичні дослідження на сучасному етапі розвитку гуманітарної науки: матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції (26 квітня 2017 р.). Миколаїв, 2017. С. 98-99.

Калакура О.Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у XX столітті: монографія. Київ: Знання України, 2007. 508 c.

Кириленко А.О. Південна Україна в період хрущовської «відлиги» (1953-1964 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 – Історія України. Миколаїв, 2016. 246 арк.

Корнейко А.О. Суспільно-політичний розвиток України в 1953-1964 рр. (на матеріалах західних областей): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 – Історія України. Львів, 1999. 173 арк.

Лапчинська Н. Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні» – не декларація, а питання державної політики // Проблеми історії України: фа-кти, судження, пошуки. 2003. Вип. 7: Спец. С. 465-470.

Лугова О.В. Реабілітація жертв політичних репресій, реп-ресованих після Великої Вітчизняної війни на Донеччині // Наука. Релігія. Суспільство. 2011. № 3. С. 31-36.

Місінкевич Л. Процеси реабілітації в Україні жертв політичних репресій радянської доби // Реабілітовані історією. Хмельницька область. Хмельницький: [б. в.], 2015. Кн. 6. С. 11-158.

Місінкевич Л.Л. Висвітлення процесу реабілітації жертв політичних репресій у працях зарубіжних та вітчизняних дослідників // Краєзнавство. 2002. № 1-4. С. 60-63.

Місінкевич Л.Л. Державна політика радянської влади щодо реабілітації кримськотатарського населення в період перебудови // Право і суспільство. 2014. № 1.2. С. 33-38.

Місінкевич Л.Л. Процеси реабілітації в Україні жертв політичних репресій радянської доби у другій половині XX – на початку XXI століття: історико-соціальний аспект: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 – Історія України. Київ, 2009. 507 арк.

Місінкевич Л.Л. Реабілітація жертв державного терору (середина ХХ – початок ХХІ ст.): історіографія проблеми // Історія України: маловідомі імена, події, факти. 2008. Вип. 35. С. 343-350.

Місінкевич Л.Л. Реабілітація жертв політичних репресій в Україні (друга половина ХХ – ХХІ ст.). Київ; Хмельницький: [б.в.], 2009. 424 c.

Місінкевич Л.Л. Реабілітація жертв політичних репресій періоду хрущовської «відлиги» // Університетські наукові записки. 2010. № 2. С. 6-17.

Омельчук Д. Органи державної безпеки у процесі реабілітації репресованих громадян у другій половині 1950-ті рр. (на матеріалах Криму) // Радянські органи державної безпеки в Україні (1918-1991 рр.): історія, структура, функції: Матеріали круглого столу, 19 грудня 2013 р., м. Київ. Київ, 2014. С. 333-346.

Печенина (Жарикова) Н.А. Реабилитация жертв сталинизма и тоталитаризма в Украине (середина 50-х – 1991 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 – История Украины. Днепропетровск, 1995. 188 с.

Печенина Н. Политическая реабилитация 50-х начала 60-х годов ХХ века как составляющая процессов демократизации общества // Громадянське суспільство та проблеми становлення особистості. 2007. Вип. 2. С. 121-129.

Печенина Н.А. Политическая реабилитация в 1950-е – I половине 1960-х годов (по материалам Днепропетровского архива) // Україна і Росія: досвід історичних зв’язків. 2004. С. 137-144.

Печеніна Н. До проблеми реабілітації жертв сталінізму (за матеріалами Дніпропетровського обласного архіву) // Життя і мистецтво: етичний вимір. 2008. С. 5-7.

Печеніна Н.А. «Хрущовська» реабілітація очима документів (за документами Державного архіву Дніпропетровської області) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди. Серія «Історія та географія». 2009. Вип. 34. С. 103-105.

Печеніна Н.А. Другий етап реабілітації жертв сталінізму в Україні (кінець 80-х – 1991 р.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди. Серія «Історія та географія». 2010. Вип. 39. С. 34-37.

Печеніна Н.А. Основні етапи реабілітації жертв сталінізму і тоталітаризму в Україні (50-ті – початок 90-х років) // Україна: минуле і сучасність. 2001. С. 258-267.

Печеніна Н.А. Політична реабілітація 1953 – початку 60-х рр. ХХ ст. За матеріалами Дніпропетровського обласного архіву // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження. 2009. Вип. 7. С. 93-100.

Печеніна Н.А. Політична реабілітація в Україні в середині 1950-х рр. // Молодий вчений. 2014. № 7 (1). С. 44-46.

Печеніна Н.А. Політична реабілітація жертв сталінізму в Україні в роки перебудови // Література та культура Полісся. 2012. Вип. 69. С. 275-282.

Печеніна Н.А. Реабілітація жертв сталінізму в Україні (на матеріалах архіву Дніпропетровської області) // Гуржі-ївські історичні читання. 2014. Вип. 7. С. 79-82.

Печеніна Н.А. Регіональний вимір реабілітації 1950-х років в Україні (на матеріалах Державного архіву Дніпропетровської області) // Наукові записки Тернопільсько-го національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія «Історія». 2013. Вип. 2, ч. 2. С. 91-94.

Подкур Р. Органи державної безпеки СРСР у процесі реа-білітації середини 1950-х років // Україна XX ст.: культу-ра, ідеологія, політика. 2009. Вип. 15, ч. 1. С. 310-317.

Скляренко Є. Видання, пов’язані з реабілітацією жертв політичних репресій в Україні // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. 2004. Вип. 25. С. 346-386.

Скляренко Є.М. Процес реабілітації жертв політичних репресій в Україні: огляд науково-популярної літератури // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. 2005. Вип. 30. С. 263-276.

Тимченко С.М. До питання щодо використання архівно-слідчих справ при дослідженні проблем реабілітації жертв політичних репресій в Україні // Архівно-слідчі справи репресованих: наук.-метод. аспекти використання. Київ, 1998. С. 123-126.

Цокур Є.Г. Реабілітація жертв політичних репресій в Україні у 1953-1964 роках: дис… канд. іст. наук: 07.00.01 – Історія України. Запоріжжя, 2000. 233 арк.

Ченцов В.В., Тертишник В.М. Реабілітаційне право та проблеми захисту жертв репресій, зловживань і помилок влади // Право і суспільство. 2016. № 3 (1). С. 198-204.

Ченцов В., Архірейський Д. Оперативні матеріали органів державної безпеки 1920-1930-х рр. як джерело до історії реабілітації жертв політичних репресій // Радянські органи державної безпеки в Україні (1918-1991 рр.): історія, структура, функції: матеріали круглого столу, 19 грудня 2013 р., м. Київ. Київ, 2014. С. 440-457.

Published
05.04.2018
How to Cite
Dovbnia, O. (2018). Дослідження реабілітаційних процесів в Україні у сучасній вітчизняній історіографії. Eminak: Scientific Quarterly Journal, 3(1 (21). Retrieved from https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/363
Section
Historiography, Source Study and Special Historical Disciplines