Діяльність державних комісій допомоги дітям на Волині у роки НЕПу (1921-1928 рр.)

  • Igor Vlasyuk Zhytomyr Ivan Franko State University

Abstract

У статті на основі архівних джерел і новітніх досліджень проаналізовано діяльність державних комісій допомоги дітям на Волині у роки нової економічної політики (1921-1928 рр.), співпраця їх з товариством «Друзі дітей».

References

Гудзь А.О. Становлення та розвиток законодавства про соцiальний захист бездомних осiб i безпритульних дітей // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. 2013. Вип. 5. С. 88-92.

Держархів Житомирської області (ДАЖО). Ф.Р-643. Оп.1. Спр.2. 49 арк.

ДАЖО. Ф.Р-643. Оп.1. Спр.6. 175 арк.

ДАЖО. Ф.Р-643. Оп.1. Спр.9. 11 арк.

ДАЖО. Ф.Р-643. Оп.1. Спр.10. 9 арк.

ДАЖО. Ф.Р-643. Оп.1. Спр.16. 69 арк.

ДАЖО. Ф.Р-643. Оп.1. Спр.21. 17 арк.

Діптан І.І. Спеціальні державні інституції боротьби з дитячою безпритульністю в Українській СРР (1919-1932 рр.): чинники з організації, механізм і результати діяльності // Рідний край. 2008. № 2 (19).

Зінченко А.Г. Діяльність центральних державних органів з питань подолання дитячої безпритульності у 20-30-х роках XX століття в Україні // Інтелігенція і влада. 2007. Вип. 10. С. 54-67.

Іщенко І.В. Державна політика у сфері боротьби з соціальними аномаліями періоду непу (1921-1928 рр.): досвід, протиріччя, уроки (за матеріалами Півдня України): Автореф. дис.… канд. іст. наук: 07.00.01; Дніпропетр. нац. ун-т. Дніпропетровськ, 2003. 16 с.

Маслова О.Б. Ликвидация массовой детской беспризорности в Советской России в 1920-е годы: Автореф. дис.… канд. ист. наук : 07.00.02; Пятигорск. гос. технолог. ун-т. Пятигорск, 2010.

Олянич Л.В. Створення та діяльність Всеукраїнського товариства «Друзі дітей» (1924-1936 рр.): організаційний статус, структура та функції: Автореф… к. іст. наук: 07.00.01 – історія України. Харків: Харківський нац. ун-т імені В.Н. Каразіна, 2008. 16 с.

Паращевіна О. Діти і голод 1921-1922 рр. в Україні // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. 2005. Вип. 14. С. 137-146.

Смирнова Т.М. «Любимые дети Советской республики»: история патронирования детей в Советской России. 1918-1930-е гг. // Вестник РУДН. 2007. № 2. С. 25-37.

Тріпутіна Н.П. Дитячий будинок: від ідеї до її втілення (20-ті роки XX століття) // Історична пам’ять. 2011. № 1. С. 53-64.

Published
05.04.2018
How to Cite
Vlasyuk, I. (2018). Діяльність державних комісій допомоги дітям на Волині у роки НЕПу (1921-1928 рр.). Eminak: Scientific Quarterly Journal, 3(1 (21). Retrieved from https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/333
Section
History of Ukraine