Становлення краєзнавчого туризму в Україні ХІХ ст.

  • Yuriy Zemsky Khmelnytsky National University

Abstract

Важливість виховувати підростаючі покоління із активним залученням їх до пізнання рідної історії та прищеплювання любові до рідної землі – як складових формування національно-патріотичної свідомості – було відзначено ще у середині ХІХ ст. Саме з того ж часу ми маємо вести відлік зародження краєзнавчого туризму в Україні. У Наддніпрянщині це були хлопомани, на чолі з Володимиром Антоновичем, а у Західній Україні чільним теоретиком і практиком-засновником краєзнавчого туризму виступив Іван Франко.

Туристично-краєзнавчі подорожі дозволяють просто-доступно, цікаво та надзвичайно ефективно не лише розширювати кругозір подорожуючого щодо знання своєї рідної землі, її історії та культури свого народу, але й формувати стійкі емоційні враження – піднесення, захоплення, гордощів – що є засадами патріотичних почуттів. У краєзнавчих мандрівках, з відкриттям нового, цікавого, вражаючого (адже саме заради таких відкриттів організовуються тури) формується, як правило, любов, повага, пошанування, зрештою – глибше знання своєї культури й історії, а відтак – чіткіше формується власне національне самоусвідомлення.

References

Балабанов Г.В., Сайчук В.С. Динаміка і структура наукового пошуку в галузі туризму і рекреації в Україні. Київ: НАУ, 2017. 100 с.

Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів: монографія. Львів: ІРД НАН України, 2006. 288 с.

Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу: навч. посібник. Київ: Освіта України, 2012. 508 с.

Гердер Йоган Готфрид. Идеи о философии истории человечества. Избранные произведения. Москва, Ленинград: Госуд-е изд-во худож. лит-ры, 1959. C. 227-230.

Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу: навч. посібник. Київ: ЦУЛ, 2007. 224 c.

Кудла Н.Є. Управління якістю в туризмі: підручник. Київ: ЦУЛ, 2015. 328 с.

Лукашевич М.П., Шандер Ф.Ф. Соціологія туризму. Курс лекцій. Ужгород, 2008. 340 с.

Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник. Київ: Знання, 2008. 661 с.

Петранівський В.Л., Рутинський М.Й. Туристичне краєзнавство: Навч. посіб. / За ред. проф. Ф.Д. Заставного. Київ: Знання, 2006. 575 с.

Познанський Б.С. Воспоминания. Москва: Издание «Украинской жизни», 1913. 68 с.

Ткаченко Т.І Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія. 2-ге вид. виправлене та доповнене. Київ: КНТЕУ, 2009. 463 с.

Ткачук Л. Сутність туризму як багатоаспектного суспільного явища. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2017, Географія. Ч. 1 (66) / 2 (67). С. 109-113.

Федорченко В.К., Дворова Т.А. Історія туризму в Україні: навч. посіб. Київ: Вища школа, 2002. 195 с.

Федорченко В.К., Фоменко Н.А., Охріменко М.І., Цехмістрова Г.С. Педагогіка туризму. Київ: Вид. Дім «Слово», 2004. 296 с.

Філософія туризму: навч. посіб. / За ред. Пазенка В.С., Федорченка В.К. Київ: Кондор, 2004. 268 с.

Франко І.Я. Галицьке краєзнавство. Зібрання творів. У 50 т. Київ: Наукова думка, 1986. Т. 46. Кн. 2. С. 116-150.

Ушинский К.Д. О народности в общественном воспитании. Собрание сочинений / Гл. ред. А.М. Еголин. В 11 т. Москва, Ленинград: Издат-во академии педагогических наук, 1948. Т. 2. С. 69-166.

Центральний державний історичний архів України у Києві, ф.442, оп.810, спр.132 «Переписка с III отделением, киевским губернатором, киевским, бердичевским и сквирским земскими исправниками о производстве обысков и аресте студентов Киевского университета Рыльских Ф. и И., Васильевского Г., Загурского И. и др., обвиняемых в проведении агитации среди крестьян Киевской губернии за отказ от выполнения барщины, освобождения их от крепостной зависимости и хранении нелегальной литературы», 351 арк.

Школа І.М., Корольчук О.П. Менеджмент туризму: Підручник. Чернівці, 2011. 464 с.

Published
05.04.2018
How to Cite
Zemsky, Y. (2018). Становлення краєзнавчого туризму в Україні ХІХ ст. Eminak: Scientific Quarterly Journal, 3(1 (21). Retrieved from https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/331
Section
History of Ukraine