Дитина та «квартирне питання» в Гетьманщині

  • Igor Serdіuk Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University

Abstract

У статті вивчаються особливості догляду за дитиною, детерміновані умовами проживання населення Гетьманщини. Загалом суспільство Гетьманщини не мало практик аж такої чіткої сегментації домашнього простору, а окремий індивід міг мати різні місця для сну, життєдіяльності, гри, праці. Разом з тим простір перебування дитини розглядається не тільки як маркер дитинства, але й як середовище соціалізації. З точки психології, проживання дитини у постійному контакті з дорослими сприяло її розвитку та включенню у суспільство. Дитина була оточена тісним колом родичів, слуг, клієнтів, інших мешканців двору. Окрім того, що немовля завжди перебувало «на очах», воно було занурене у мовну сферу багатьох дорослих і дітей, котрі говорили між собою, і цим включали малюка в свою розмову.

References

Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при старом порядке. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 1999. 419 c.

Вечерський В. Плани міст Лівобережної України ХVІІ-ХVІІІ ст. як джерела вивчення містобудівного розвитку // Архітектурна спадщина України. 1996. Вип. 3. Ч. 1. С. 105-121.

Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. Прага: Український громадський видавничий фонд, 1928. 356 с.

Волошин Ю. «Государевы описные малороссийские раскольнические слободы» (XVIII в.): историко-демографический аспект. Москва: Археодоксия, 2005. 292 с.

Галян Г. Етноекспедиції та розвідки Полтавщиною у 1990-х роках // Полтавський краєзнавчий музей: збірник наукових статей. Вип. ХІ. Полтава: Дивосвіт, 2016. С. 232-247.

Данилюк А. Давня архітектура українського села. Етнографічний нарис. Київ: «Техніка», 2008. 256 с.

Де ля Фліз. Альбоми. Т. 1. Київ: [б. в.], 1996. 254 с.

Ділова документація Гетьманщини ХVІІІ ст.: Зб. Документів / Упоряд. та комент. В. Горобець. Київ: Наукова думка, 1993. 392 с.

Дольто Ф. Разговор с Филиппом Арьесом // «Вся история наполнена детством»: наследие Ф. Арьеса и новые подходы к истории детства: [Сб. статей]: в 4 ч. Ч. 1. Москва: РГГУ, 2012. С. 15-32.

Зіновіїв К. Вірші. Приповісті посполиті. Київ: Наукова думка, 1971. 392 с.

Илюха О. «Лишние рты» и «кормильцы»: детский труд в карельской семье и за ее пределами в конце ХІХ – начале ХХ в. // Малолетние подданные большой империи: Филипп Арьес и история детства в России (ХVІІІ – начало ХХ века). Москва: РГГУ, 2012. С. 357-381.

Крикун М. Населення домогосподарств у Житомирському повіті Києвського воєводства 1791 року // Крикун М. Воєводства Правобережної України у ХVІ-ХVІІІ століттях: Статті і матеріали. Львів: Поліграфічний центр Видавництва Львівської Політехніки, 2012. С. 553-579.

Крман Д. Подорожній щоденник (Itinerarium 1708-1709). Київ: Вид. центр «Просвіта», 2010. 260 с.

Маслійчук В. Деякі відомості про ігри та іграшки для дітей у Слобідській та Лівобережній Україні в другій половині ХVІІІ століття // Народна творчість та етнографія. 2010. № 6. С. 72-76.

Милорадович В. Житье-бытье лубенского крестьянина // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. Київ: Либідь, 1991. С. 177-179.

Некрашевич І. Замисл на попа // Кістяківська Н. Твори Івана Некрашевича українського письменника ХVІІІ віку (розвідка й тексти). Київ: З друкарні Всеукраїнської Академії Наук, 1929. С. 19-29.

Олянчич Д. Опис подорожі шведського посла на Україну 1656-1657 рр. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. 1937. Т. 154. С. 39-69.

Полное собрание законов Российской империи. Т. 10. Санкт-Петербург: В Тип. Его Императорскаго Величества канцеляриии, 1830. 996 с.

Пуголовок Ю., Калашник Є. Дослідження Полтавської фортеці: Старе місто. Київ-Полтава, 2009. 132 с.

Рабле Ф. Ґарґантюа та Пантаґрюель / Пер. зі старофранц. Анатолія Перепаді. Харків: Фоліо, 2011. 634 с.

Сердюк І. Дитина й дитинство в Гетьманщині ХVІІІ ст. // Повсякдення ранньомодерної України. Т. 1: Практики, казуси та девіації повсякдення. Київ: Інститут історії України НАН України. 2012. С. 57-86.

Ситий Ю. Дерев’яні житла міст Чернігівщини ХVІІ-ХVІІІ ст. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. ст. 2012. Вип. 21. Ч. 1. С. 143-145.

Сумцов М. Дослідження з етнографії та історії культури Слобідської України. Вибрані праці. Харків: АТОС, 2008. 558 с.

Труды этнографическо-статистической экспедиціи въ Западно-Русскій край, снаряженной Императорским Русским географическим обществом. Матеріалы и исслѣдованія, собранныя д. чл. П.П. Чубинскимъ. Томъ седьмой. Санкт-Петербург: Тип. К.В. Трубникова, 1872. 612 с.

Encyclopedia of Children and Childhood in History and Society. Vol. 1. A-E. New York: Macmillan Reference USA, 2003. 336 p.

Published
05.04.2018
How to Cite
SerdіukI. (2018). Дитина та «квартирне питання» в Гетьманщині. Eminak: Scientific Quarterly Journal, 3(1 (21). Retrieved from https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/279
Section
History of Ukraine