Довгі вали скіфського часу Дніпровського Лівобережного лісостепу

  • Oleksii Kriutchenko Institute of Archaeology National Academy of Sciences of Ukraine

Abstract

На теренах Дніпровського-Донецького лісостепу пам’ятки фортифікації скіфського часу представлені двома категоріями. Перша категорія представлена укріпленими поселеннями – городищами. Друга, так званими «довгими валами». Під терміном «довгий вал» ми розуміємо систему земляних та/або дерево-земляних укріплень, не поселенського характеру. До довгих валів скіфського часу у Лівобережному лісостепу традиційно відносять Перекіпській вал та оборонну систему Каратульського городища. Питання про час їх створення досі лишається дискусійним. Умовно до довгих валів можна віднести й укріплення Великого Більського городища, через грандіозність масштабів і нетипову для Лісостепових городищ топографію.

References

Бойко Ю.Н. Социология восточноевропейского города. I тыс. до н.э. // Древности 1994 г.: Харьковский историко-археологический ежегодник. Харьков, 1994. С. 29-42.

Болтрик Ю.В. Шляхи сполучення Скіфії – України // Воєнна історія. 2003. № 1. С. 45-56.

Вовкодав С. До питання датування та функціонального призначення переяславських «Змійових валів» // Український історичний збірник. 2017. Вип. 19. C. 24-40.

Вовкодав С. Історія дослідження «Змійових» валів Переяславщини // Український історичний збірник. 2015. Вип. 18. C. 354-367.

Геродот. История в девяти книгах / Пер. с греч. Г.А. Стратановского. Ленинград, 1972. 600 с.

Граков Б.Н., Елагина Н.Г. Отчет о раскопках Скифской экспедиции Исторического ф-та МГУ на Бельськом городище в 1958 г. – Москва, 1959 // Науковий архів ІА НАНУ. Ф.Е. С. 1958/30. Л. 1-38.

Гречко Д.С. О критериях выделения кочевнических захоронений скифского времени в Лесостепи // Археологія та етнологія півдня Східної Європи. Дніпро: «Ліра», 2016. С. 227-238.

Гречко Д.С., Берест Ю.М., Коротя О.В., Осадчий Є.М., Крютченко О.О. Археологічні розвідки на Сумщині у 2015 р. // Археологічні дослідження Більського городища. Київ-Котельва-Харків, 2016. С. 222-223.

Гречко Д.С., Крютченко О.О. Дослідження в ур. Царина Могила у 2016 р. // Археологічні дослідження Більського городища. Київ-Котельва-Харків, 2017. С. 80-97.

Грицюк В.М. До питання фортифікації племен скіфського часу // Український історичний журнал. 2007. № 1. С. 169-174.

Данилевич В.Е. Карта монетных кладов и находки единичных монет в Харьковской губернии // Труды ХII Археологического съезда. Москва, 1905. Т. I. С. 374-410.

Загоровский В.П. Белгородская черта. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1969. 304 с.

Загоровский В.П. Изюмская черта. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1980. 200 с.

Кадеев В.И. Краткий отчет об археологических разведках в Харьковской области в 1955 г. // Архив МАЭСУ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 1. Л. 1-26.

Книга Большому Чертежу / под ред. К.Н. Сербиной. Москва-Ленинград: Академия Наук СССР, 1950. 232 с.

Коринный Н.Н. Переяславская земля, Х – первая половина ХІІІ века. Киев: Наукова думка, 1992. 312 с.

Крютченко А.А. Перекопский вал на Харьковщине // Археологія і давня історія України. Вип. 2 (23). Старожитності раннього залізного віку. Київ, 2016. C. 292-298.

Крютченко О.О. Працезатрати на зведення лісостепових городищ скіфського часу // Магістеріум. Вип. 67. Археологічні студії: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2017. С. 60-65.

Кучера М.П. Змиевы валы Среднего Поднепровья. Киев: Наукова думка, 1987. 204 с.

Максимов Е.В., Петровская Е.А. Древности скифского времени Киевского. Поднепровья. Полтава: ИА НАН Украины, 2008. 126 с.

Моргунов Ю.Ю. Земляные рвы в южнорусской фортификации X-XIII вв. // Сумська Старовина. Суми: Сумський Державний Університет, 2002. № X. C. 40-52.

Моруженко А.А. Оборонительные сооружения городищ Поворсклья в скифскую эпоху // Скифский мир. Киев, 1975. С. 133-146.

Моця О.П. Південна «Руська земля». Київ: Корвін пресс, 2007. 206 с.

Мурзін В., Ролле Р., Супруненко О. Більське городище. Київ-Гамбург-Полтава: Археологія, 1999. 102 с.

Окатенко В.М., Голубєв А.М., Голубєва І.В. Наукові експертизи і розвідки у м. Харкові та Харківській області // Археологічні дослідження в Україні 2015. Київ: Стародавній Світ, 2016. С. 188.

Отрощенко В.В. Система шляхів сполучень за доби бронзи на теренах Північного Причорномор’я // Między Baltykiem a Morzem Czarnym. Szlaki międzymorza IV-I tys. Przed Chr. Poznan, 2011. С. 441-451.

Пассек В. Курганы и городища Харьковского, Валковского и Полтавского уездов // Русский исторический сборник, 1839. Т. 3. № 2. C. 201-229.

Радзиевская В.Е. Некоторые итоги раскопок Коломакского городища // «Археологические исследования на Украине в 1978-1979 гг. Днепропетровск, 1980. С. 83.

Радзиевская В.Е., Шрамко Б.А. Отчет об археологических разведках и раскопках в Харьковской области в 1976 г. // Архив МАЭСУ. 1977. Ф.1. Оп.1. Д.28а. Л. 1-19.

Разуваев Ю.Д. Античный керамический импорт на поселениях скифского времени в донской лесостепи: картографическое исследование // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения, 2017. Т. 22. № 2. С. 15-24.

Рибаков Б.О. Розкопки в Переяславі-Хмельницькому в 1945 р. // АН УРСР. 1945. Т. 1. 22 с.

Роздобудько М.В., Тетеря Д.А. Матеріали до датування переяславських «змійових» валів // Археологія. 1997. № 3. C. 139-140.

Фиалко Е.Е. Памятники скифской эпохи Приднепровской террасовой Лесостепи. Киев: ИА НАНУ, 1994. 53 с.

Фіалко О.Є., Болтрик Ю.В. Напад скіфів на Трахтемирівське городище. Київ: Ін-т археології НАН України, 2003. 152 с.

Шевченко А.А. Городища скифского времени на территории Среднего Дона : как исторический источник: Дис… канд. ист. наук: 07.00.06 / Ин-т археологии РАН. Москва, 2010. 213 арк.

Шрамко Б.А. Бельское городище скифской эпохи (город Гелон). Киев: Наукова думка, 1987. 182 с.

Шрамко Б.А. Отчет о раскопках и разведках скифо-славянской археологической экспедиции Харьковского государственного университета им. А. Горького в 1966 г. // НА ИА НАНУ. 1966/66. Л. 1-60.

Шрамко Б.А. Ф. Энгельс и проблема возникновения городов в Скифии // Фридрих Энгельс и проблемы истории древних обществ. Киев: Наук. думка, 1984. С. 218-230.

Шрамко И.Б. Развитие кузнечного ремесла у племени бассейнов Ворсклы и Псла в скифскую эпоху // Древности – 1994: Харьковский историко-археологический ежегодник. Харьков, 1994. С. 43-57.

Шрамко И.Б. Исследование округи Люботинского городища // Археологічний літопис Лівобережної України. 2003. № 2-1. С. 102-109.

Шрамко И.Б., Задников С.А. Античный импорт третьей четверти VII – первой четверти VI в. до н.э. на Бельском городище (по материалам 2008 и 2009 гг.) // Древности Восточной Европы: Сборник научных трудов к 90-летию Б.А. Шрамко. С. 138-147.

Published
05.04.2018
How to Cite
Kriutchenko, O. (2018). Довгі вали скіфського часу Дніпровського Лівобережного лісостепу. Eminak: Scientific Quarterly Journal, 3(1 (21). Retrieved from https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/276
Section
Archaelogy