Металовиробництво бережнівсько-маївської зрубної культури доби пізньої бронзи Дніпро-Донецького регіону

  • Yurii Brovender Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

Abstract

Стаття розкриває особливості металовиробничої діяльності населення бережнівсько-маївської зрубної культури (БМЗК) доби пізньої бронзи на теренах Дніпро-Донецького регіону. На прикладі комплексів Донецького гірничо-металургійного центру, серед яких найбільш виразними є пам’ятки Картамиського археологічного мікрорайону спростовується точка зору тих дослідників, які вважають експлуатацію мідних руд Донбасу у добу пізньої бронзи вкрай незначною. Функціонування цього виробничого центру надійно пов’язується з БМЗК.

У Дніпро-Донецькому регіоні активно функціонувало металовиробництво БМЗК, на відміну від металовиробничої діяльності населення покровсько-мосоловської зрубної культури, свідчення якої тут невідомі. Ця обставина стала основою для виділення на території цього регіону за доби пізньої бронзи відповідної виробничої зони. При цьому основною сировиною для неї були мідні руди Донецького кряжа.

References

Березанская С.С. Усово озеро. Поселение на Северском Донце. Киев: Наук. думка, 1990. 150 с.

Бочкарев В.С. Северопонтийское металлопроизводство эпохи поздней бронзы // Производственные центры: источники, «дороги», ареал распространения. Санкт-Петербург, 2006. С. 53-65.

Бровендер Ю.М. Поселення зрубної спільності в середній течії Сіверського Дінця: автореф. дис… к.і.н.: 07.00.04 – археологія. Київ, 2000. 20 с.

Бровендер Ю.М. Обследование памятников эпохи поздней бронзы на рудопроявлении Медная Руда // Проблеми дослідження пам’яток археології Східної України. Матеріали II-ї Луганської міжнародної історико-археологічної конференції. Луганськ, 2005. С. 90-94.

Бровендер Ю.М. Картамышский производственный комплекс Донецкого горно-металлургического центра эпохи бронзы (некоторые итоги исследований) // Проблеми гірничої археології. Матеріали II-го Картамиського міжнародного польового археологічного семінару. Алчевськ: ДонДТУ, 2005. С. 11-30.

Бровендер Ю.М. Копальня Червоне озеро IV Картамиського гірничо-металургійного комплексу доби бронзи // Археологія. 2008. № 4. С. 64-69.

Бровендер Ю.М. Итоги раскопок техногенного участка на Картамышском рудопроявлении // Древности 2006-2008. Харьков, 2008. С. 184-203.

Бровендер Ю.М. Поселение Червонэ озеро 3 Донецкого горно-металлургического центра эпохи бронзы // Донецький археологічний збірник. № 13/14. Донецьк: ДонНУ, 2010. С. 203-221.

Бровендер Ю.М. О времени прекращения функционирования Картамышского горно-металлургического комплекса эпохи бронзы // Проблемы истории и археологи Украины. Материалы VII международной научной конференции. Харьков, 2010. С. 15.

Бровендер Ю.М. Итоги исследования комплекса горно-металлургических памятников на Картамышском рудопроявлении Донбасса // Проблемы исследования памятников археологии Восточной Украины. Материалы III-го международной историко-археологической научной конференции. Луганск, 2012. С. 551-556.

Бровендер Ю.М. О производственных культах Донецкого горно-металлургического центра (по материалам Картамышского археологического микрорайона памятников эпохи бронзы) // Проблемы истории и археологи Украины. Материалы VII-го международной научной конференции. Харьков: ТОВ «НТМТ», 2012. С. 13.

Бровендер Ю.М. Степановское поселение срубной общности на Донецком кряже. Алчевск: ДонДТУ, 2012. 234 с.

Бровендер Ю.М. Степановский микрорайон памятников эпохи бронзы на Донецком кряже // Донецький археологічний збірник. № 17. Донецьк: ДонНУ, 2013. С. 35-55.

Бровендер Ю.М. Поселение Червонэ озеро-1 Картамышского археологического микрорайона эпохи бронзы // Археологія та етнологія півдня Східної Європи. Дніпро: Ліра, 2016. С. 58-69.

Бровендер Ю.М., Гайко Г.І., Шубін Ю.П. Геологічна та технологічні особливості розробки мідних руд в стародавніх копальнях Картамиша // Проблеми гірничої археології. Матеріали ІІ-го Картамиського міжнародного польового археологічного семінару. Алчевск: ДонДТУ, 2005. С. 47-51.

Бровендер Ю.М., Гайко Г.І., Шубін Ю.П. Определение объемов горных работ и оценка добычи медных руд на древних разработках Картамышского рудопроявления в Донбассе // Матеріали та дослідження з археології Східної України. Вип. 10. Луганськ: СНУ, 2010. С. 213-219.

Бровендер Ю.М., Шубин Ю.П. Опыт комплексного изучения памятников производственной деятельности Донецкого горно-металлургического центра эпохи бронзы // Донецький археологічний збірник. № 16. Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2012. С. 108-113.

Загородня О.М. Знаряддя металовиробництва бережнівсько-маівської зрубної культури (за матеріалами Картамиського археологічного мікрорайону): автореф. дис… к.і.н.: 07.00.04 – археологія. Київ, 2014. 15 с.

Клочко В.И. Мергелевая гряда: 2004-2007 гг. // Археологічні відкриття на Сході України в 2007 р. Тези доповідей регіональної науково-практичної конференції. Луганськ: СНУ, 2007. С. 25-28.

Лебедева Е.Ю. Археоботанические исследования // Каргалы. Т. III. Москва: Языки славянской культуры, 2004. С. 240-248.

Матвеева Г.И., Колев Ю.И., Королев А.И. Горно-металлургический комплекс бронзового века у с. Михайло-Овсянка на юге Самарской области (первые результаты исследования) // Вопросы археологии Урала и Поволжья. № 2. Самара, 2004. С. 69-88.

Отрощенко В.В. Срубная культура степного Поднепровья (по материалам погребальных памятников): автореф. дис… к.і.н.: 07.00.04 – археологія. Київ, 1981. 22 с.

Отрощенко В.В. Епоха енеоліту – бронзи. Археологія України. Курс лекцій [за ред. проф. Л.Л. Залізняка]. Київ: Либідь, 2005. С. 106-202.

Отрощенко В.В. Лобойківська металургія та бережнівсько-маївська зрубна культура // Наукові студії. Давні майстерні та виробництво у Вісло-Дніпровському регіоні. Вип. 8. Вінники; Жешів; Львів: Апріорі, 2015. С. 159-170.

Панковський В.Б. Деякі результати технологічного та функціонального аналізу кістяних знарядь Червоного Озера І // Проблеми гірничої археології. Матеріали ІІ-го Картамиського міжнародного польового археологічного семінару. Алчевськ: ДонДТУ, 2005. С. 189-192.

Татаринов С.И. Древние горняки-металлурги. Славянск: Печатный двор, 2003. 131 с.

Черних Е.Н. Проблема общности культур валиковой керамики в степях Евразии // Бронзовый век степной полосы Урало-Иртышского междуречья. Челябинск, 1983. С. 81-99.

Черных Е.Н. Каргалы. Том V. Москва: Языки славянской культуры, 2007. 200 с.

Черных Л.А., Дараган М.Н. Курганы эпохи энеолита – бронзы междуречья Базавлука, Соленой, Чертомлыка. Киев-Берлин, 2014. 565 с.

Шаповалов Т.А. Периодизация эпохи бронзы бассейна Северского Донца (по материалам Ильичевского поселения): автореф. дис… к.і.н.: 07.00.04 – археологія. Київ, 1983. 20 с.

Cernych L.A., Polin S.V., Otroshchenko V.V. Radiocarbon chronology of monuments of the Berezhnovska-Maevska Srubnaya Culture near the town Ordzhonikidze // Baltic-Pontic Studies. The foundations of Radiocarbon chronology of cultures between the Vistula and Dnieper: 4000-1000. № 12. Poznan, 2003. Р. 307-335.

Published
05.04.2018
How to Cite
Brovender, Y. (2018). Металовиробництво бережнівсько-маївської зрубної культури доби пізньої бронзи Дніпро-Донецького регіону. Eminak: Scientific Quarterly Journal, 3(1 (21). Retrieved from https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/274
Section
Archaelogy