Дипломатичні відносини між Антантою та Гетьманатом П. Скоропадського у працях вітчизняних дослідників

Abstract

У даній статті розглядається період Української Держави часів гетьмана П. Скоропадського, що є найбільш складним і суперечливим з усіх періодів українських національно-визвольних змагань 1917-1921 років. Аналізується питання про дипломатичні контакти між представниками Української Держави та країнами Антанти у працях українських дослідників. З’ясовано, що до цього часу в історіографії продовжують фігурувати полярні погляди на суть гетьманського режиму, правомірність застосовуваних ним заходів, ступені його щирості у питанні побудови незалежної Української Держави. Відтак уся література, присвячена періоду Гетьманату, досить чітко поділяється на прогетьманську й антигетьманську, що й визначає відповідні оцінки зовнішньої політики Української Держави. Лише останніми роками з’явилася тенденція до неупередженого погляду на процеси квітня-грудня 1918 р.

References

Андрієвський В. З минулого. Від гетьмана до Директорії. Берлін: Укр. слово, 1923. 308 с.

Білодід О., Панченко В. Скоропадський і Україна. Київ: Бібліотека українця, 1997. 88 с.

Борщак І. Дмитро Дорошенко // Україна. 1951. № 5. С. 376.

Брайчевський М. Конспект історії України // Старожитності. 1992. № 3. С. 12-18.

Буравченков А.О. Час відновлення пам’яті, або дещо про Гетьманат з погляду сьогодення // Останній гетьман. Ювілейний збірник пам’яті Павла Скоропадського 1873-1945. Київ: Академпрес, 1993. С. 23-28.

Буравченков А.С. Питання зовнішньої політики Української Держави гетьманату П. Скоропадського в українській історіографії // Спеціальні галузі історичної науки. Зб. на пошану Марка Якимовича Варшавчика. Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела. Київ, 1999. Вип. 2. С. 189-194.

Веденєєва Д. Дмитро Дорошенко як історіограф зовнішньої політики Української державності 1917-1918 рр. // Наукові записки ІП і ЕНД. Київ, 1999. Вип. 7. С. 80-92.

Верстюк В. Українська держава // Історія України: нове бачення: Т. 2. Київ: Вид-во «Україна», 1996. 494 с.

Винниченко В. Відродження нації (Історія укр. революції, марець 1917 р. – груд. 1919 р.): в 3 ч. Київ; Відень: Дзвін, 1920. Ч. 2. 328 с. Ч. 3. 535 с.

Городня Н.Д. Політика країн Антанти та США щодо державності в Україні в 1917-1919: Дис… канд. іст. наук. Київ, 1995. 222 с.

Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст. нариси політ. історії. Київ: Либідь, 1993. 288 с.

Дещинський Л.Є., Панюк А.В. Міжнародні відносини України: історія і сучасність. Львів: Вид-во національного ун-ту «Львівська політехніка», 2001. 424 с.

Довган Ю.П. Політика Франції, Великої Британії та США щодо національної державності України в 1917-1920 рр. у вітчизняній та українській зарубіжній історіографії: Дис… канд. іст. наук. Івано-Франківськ, 2006. 254 с.

Доленга С. Скоропадщина. Варшава, 1934. 176 с.

Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923. Т. 2; Українська Гетьманська Держава 1918 року. Київ: Темпора, 2002. 352 с.

Дорошенко Д. Дещо про закордонну політику Української держави // Хліборобська України. 1920. Зб. ІІ-IV. С. 49-65.

Дорошенко Д. Закордонна політика Української держави 1918 року // 60-річчя відновлення гетьманства. Торонто, 1978. С. 48-59.

Дорошенко Д. Замітки до історії 1918 року на Україні // Хліборобської України. 1927. Зб. V-VI. С. 75-105.

Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914-1918). Мюнхен, 1969. 543 с.

Заруда Т. Зовнішньополітична діяльність уряду Української Держави. 1918 рік: Дис… канд. іст. наук, Київ, 1995. 177 с.

Калакура Я. Українська історіографія в контексті національної державності // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 2002. Вип. 2. Ч. 11. С. 27-30.

Капелюшний В. Здобута і втрачена незалежність: Історіографічний нарис української державності доби національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.). Київ: Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2003. 607 с.

Кучик О.С. Україна у зовнішній політиці Антанти (1917-1920 рр.): Автореф. дис… канд. іст. н. Львів, 2002. 19 с.

Мазепа І. Україна в огні й бурі революції, 1917-1921: (спогади): в 3 т. Прага: Пробоєм, 1942. Т. 1: Центральна Рада, Гетьманат, Директорія. 1942. 210 с.

Проданюк Ф. Дипломатія держави гетьмана Павла Скоропадського // Політика і час. Київ, 1992. № 5. С. 62-69.

Реєнт О. Павло Скоропадський. Київ: Альтернативи, 2003. 304 с.

Скрипник М. Гетьманство П.П. Скоропадського в історії української державності // Останній гетьман Ювілейний зб. пам’яті Павла Скоропадського 1873-1845. Київ: Академпрес, 1993. С. 49-55.

Солдатенков В. Українська революція. Історичний нарис. Київ: Либідь, 1999. 976 с.

Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х тт. Київ: «Знання України», 2004. Т. 1. 760 с.; Т. 2. 812 с.

Христю П. Замітки і матеріали до історії української революції 1917-1920 рр. Відень, 1921. Т. 2. 204 с.

Шаповал М. Гетьманщина і Директорія. Спогади. Нью-Йорк: Булава, 1958. 126 с.

Шульгин О. Доба Гетьманщини // Енциклопедія українознавства. Мюнхен, 1949. Т. 1. С. 512-517.

The Ukraine, 1917-1921. A Study in Revolution. Harvard, 1977.

Published
01.06.2018
How to Cite
Datskiv, I. (2018). Дипломатичні відносини між Антантою та Гетьманатом П. Скоропадського у працях вітчизняних дослідників. Eminak: Scientific Quarterly Journal, 1(2 (22). Retrieved from https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/264
Section
Historiography, Source Study and Special Historical Disciplines